Pedagogiska metoder för integrering av hållbar utveckling i utbildning - Kursstart 18 augusti 2020

Hur ser en kurs ut som triggar studenter till att vilja bidra till en bättre värld? Hur hjälper man dem att hantera de stora samhällsutmaningarna? Och hur sporrar man en känsla hos dem av att de kommer att kunna fylla en viktig professionell roll för att bidra till en hållbar utveckling?

Det är utmanande att som lärare beröra globala utvecklingsfrågor på ett sätt som motiverar studenterna att vilja ”sätta igång och lösa utmaningarna”, snarare än att späda på klimatångest och känslor av uppgivenhet.

I den här handfasta och praktiska kursen får du som lärare eller utbildningsledare en uppsättning konkreta verktyg och metoder för integrering av hållbar utveckling. Fokus ligger på praktiskt genomförande i klassrummet, på lärandemål och examination, samt på progression av ämnet hållbar utveckling genom utbildningen.

Efter kursen kommer du att…

 • förstå vad som gör hållbarhetsundervisning svårt – och ha en uppsättning verktyg för att hantera dessa konkreta utmaningar,
 • ha tränat på konkreta klassrumsaktiviteter för att ge dina studenter insikter om de globala utmaningarna, komplexa system och förmåga att diskutera värderingsladdade dilemman på ett konstruktivt sätt,
 • ha förmåga att diskutera kopplingen mellan hållbar utveckling och ditt undervisningsämne, med studenter och kollegor
 • planera integrering av hållbar utveckling på kursnivå,
 • bidra i diskussioner med kollegor i planering av integrering av hållbar utveckling på programnivå,
 • ha verktyg för att kontinuerligt bygga din egen kompetens inom hållbar utveckling

Snowflake Education utvecklar lärandeverktyg för integrering av hållbar utveckling i kurser och program. Exempel på dessa verktyg är pedagogiska brädspel, en digital webbplattform samt en metod för att integrera hållbar utveckling genom ett utbildningsprogram genom att utveckla en så kallad virtuell kursplan för detta. Under kursen kommer vi att använda och referera till dessa verktyg, produkter och metoder samt diskutera och demonstrera andra metoder som finns beskrivna i litteraturen.

Anmäl dig till kursen

Kursen inleds av avslutas med gemensamma kursträffar, men huvuddelen av kursen ges online och bygger på individuell coaching från kursledarnas sida. Det exakta kursupplägget skräddarsys därför utifrån varje kursdeltagares individuella behov, med regelbundna avstämningar med kursledarna. Kursen ges på svenska eller engelska, beroende på sammansättning av kursdeltagare. Denna information finns även tillgänglig på engelska, klicka här.

Kursupplägg:

 • Modul 1: två heldagar fulla med interaktiva övningar och workshop-aktiviteter (Antingen fysiskt i Stockholm eller distans via Zoom, varje deltagare kan välja; 18-19 augusti)
 • Modul 2: Klassrumsaktiviteter för att undervisa hållbar utveckling (på egen plats, 20 augusti – 25 september)
 • Modul 3: Praktisk träning i genomförande av klassrumsaktiviteter (på egen plats, 28 september – 23 oktober)
 • Modul 4: Integrering av hållbar utveckling i utbildning (på egen plats, 26 oktober – 20 november)
 • Modul 5: Genomförande av hållbarhetsundervisning som en röd tråd genom all utbildning; planering, organisatoriska utmaningar samt verktyg för fortvarighet (på egen plats, 23 november – 6 januari 2021)
 • Modul 6: två fulla dagar av utmanande aktiviteter och presentationer (Antingen fysiskt i Stockholm eller distans via Zoom, varje deltagare kan välja; 7-8 januari 2021)

Modul 1 och 6 genomförs antingen som fysiska möten i Stockholm eller på distans via Zoom. Varje deltagare kan välja detta utifrån omständigheterna och sina egna förutsättningar. De exakta klockslagen för dessa dagar kommer att fastställas när vi vet vilka tidszoner som vi har deltagare i.

Modul 2-5 genomförs som eget arbete, som utförs på det egna lärosätet samt med handledning från kursledningen på distans. Kursledarna ger löpande återkoppling under kursen. Varje modul omfattar cirka fem veckor. Räkna med en arbetsinsats på i genomsnitt fyra timmar per vecka.

De metoder som demonstreras och provas under kursen bygger på moderna pedagogiska koncept såsom digitalt lärande, blended learning, flipped classroom, aktivt lärande och spel i undervisningen. Kursen fokuserar på pedagogiska verktyg vid integrering av hållbar utveckling på kurs- och programnivå.

Tillsammans med dina kurskollegor kommer du att få prova ett antal pedagogiska verktyg, både som lärare och i rollen som student. Under kursen kommer du att få möjlighet att initiera ett förändringsarbete på din institution, alternativt arbeta med ett konkret, verklighetsbaserat praktikfall som simulerar detta.

Det egna arbetet under kursen utgår från din egen undervisning (på kurs- eller programnivå, det som är mest relevant för just dig). Du kommer att få personlig handledning och återkoppling på det du gör löpande under hela kursen.

Anmäl dig till kursenKontakta oss om du undrar något